Advocaat inschakelen: welke rechtsgebieden bestaan er?

6 juni 2019 | Auteur: | Posted in Financieel

De nieuwste generatie rechtenstudenten zal het ongetwijfeld geadviseerd worden: specialiseer je in een specifiek rechtsgebied. Steeds meer advocaten zijn tegenwoordig namelijk specialisten in plaats van allrounders, zoals voorheen. Dit kan het voor jou makkelijker – of juist ingewikkelder – maken wanneer je zelf met een juridisch probleem zit en een advocaat dient te zoeken. Maar binnen welk rechtsgebied valt jouw probleem eigenlijk? Het volgende overzicht kan je wellicht helpen.

In de basis zijn er drie rechtsgebieden te onderscheiden, namelijk het bestuursrecht, het civielrecht ofwel burgerlijk recht en het strafrecht. Binnen deze brede rechtsgebieden kunnen advocaten zich echter nog weer in specifieke takken specialiseren. Deze worden door advocatenkantoren gemakshalve veelal ook tot rechtsgebied benoemd.

Bestuursrecht

Onder het bestuursrecht valt de regelgeving waaraan alle aan de overheid gelieerde instanties zich dienen te houden, zowel onderling als ten opzichte van burgers en bedrijven. Hierbij valt te denken aan gemeenten en provincies, maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, het CBR en universiteiten vallen onder het bestuursrecht. De meeste bestuursrechtelijke procedures hebben betrekking op het al dan niet verstrekken van uitkeringen, toeslagen en vergunningen of het moeten betalen van bepaalde belastingen.

Civiel recht

Het civiel recht, voor sommigen beter bekend als het burgerlijk recht, heeft betrekking op de rechten en plichten van burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en bedrijven onderling. Subgebieden van het civiel recht zijn het arbeidsrecht, familierecht en huurrecht. Veel civiele procedures draaien om zaken als echtscheidingen, burenruzies of arbeidsconflicten.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn alle rechten en plichten geregeld die werknemers en werkgevers jegens elkaar hebben. Welke specifieke regels er binnen een bedrijf gelden is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Wanneer werkgever of werknemer de afspraken in dit contract – naar mening van de ander – schendt en zij onderling niet tot een oplossing kunnen komen, kan het uitlopen op een rechtszaak. De kantonrechter zal in dit geval uitspraak doen.

Familierecht

Het familierecht – officieel personen- en familierecht – houdt zich bezig met onder meer echtscheidingen, huwelijken, geboorte en andere familieaangelegenheden. De mogelijkheid om je naam te wijzigen is bijvoorbeeld ook onderdeel van het familierecht, evenals het al dan niet mogen adopteren van een kind en de leerplicht. Dergelijke zaken vinden veelal plaats binnen de speciale ‘sector familie- en jeugdrecht’ van de rechtbank.

Huurrecht

Naast de rechten en plichten van woninghuurders en -verhuurders vallen ook regels omtrent het huren van bijvoorbeeld auto’s en fietsen onder het huurrecht. Van huur is kortom sprake wanneer de ene partij de ander een zaak in bruikleen geeft, in ruil voor een tegenprestatie (in de regel een geldbedrag). Hierover worden afspraken gemaakt in een huurovereenkomst. Wanneer deze afspraken door één van beide partijen geschonden worden, kan men zich in eerste instantie wenden tot de Huurcommissie (in het geval van een sociale huurwoning). Ben je het oneens met de uitspraak van de Huurcommissie? Dan kun je naar de kantonrechter stappen.

Strafrecht

Wanneer we aan rechtspraak denken, dan is onze eerste associatie al gauw de verdachte van een misdrijf of overtreding die zich voor de rechter moet komen verantwoorden voor zijn of haar daden. Dit valt onder het strafrecht: een burger of rechtspersoon die door het Openbaar Ministerie wordt aangeklaagd, wegens overtreding van een wet, zoals deze staat omschreven in het Wetboek van Strafrecht. De verdachte mag zich, bij monde van zijn of haar advocaat, hiertegen verdedigen. Uiteindelijk zal de rechter op basis van de bewijslast een vonnis uitspreken.

Reacties uitgeschakeld voor Advocaat inschakelen: welke rechtsgebieden bestaan er?

Auteur:

This author has published 45 articles so far. More info about the author is coming soon.

Comments are closed.